KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Koronavirus-Naređene preventivne mjere

11.03.2020. - Općinska inspekcija uputila naređenje o poduzimanju preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa)

kakanjzgradaopcine
Šef Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj, na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 35/05), a u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 6. i članom 12. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (SL. novine F BiH“,broj 29/05), donosi

R J E Š E N J E

NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to: svakodnevno provođenje dezinfekcije, uređaja, predmeta, opreme i prostora, naročito one i onih sa kojom / kojima se svakodnevno dolazi u kontakt prilikom ulaza / izlaza, rada, igre, obavljanja svakodnevnih i redovnih poslova ili zadataka.

Naređenje se odnosi na subjekte – odgovorne osobe koji rukovode slijedećim:

JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA;
SUBJEKTIMA KOJI UPRAVLJAJU JAVNIM MJESTIMA, ŠALTER SALAMA, ČEKAONICAMA, PULT – KABINAMA I PROSTORIMA, KABINAMA, ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA (ulazi, stepeništa i dr.), TRŽNICAMA I SL.;
SREDSTVIMA JAVNOG ILI ORGANIZOVANOG PRIJEVOZA LJUDI (AUTOBUSI, TAXI, I SL.);
OBJEKTIMA KOJE KORISTE I U KOJIMA BORAVE DJECA I STARIJE OSOBE (ŠKOLE, IGRAONICE- ZATVORENE I OTVORENE, OBDANIŠTA, DOMOVI I SL.);
UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, TRGOVINAMA I OBRTNIČKIM RADNJAMA;
VOZILIMA I DRUGIM PREDMETIMA KOJI SLUŽE ZA PREVOZ OTPADA I OTPADNIH MATERIJA, KONTEJNERSKIM MJESTIMA, DEPONIJAMA OTPADA I DRUGIM OBJEKTIMA I PROSTORIMA GDJE DOLAZI DO KONTAKTA VEĆEG BROJA LJUDI.

Rok za početak postupanja po naređenju je odmah po objavljivanju ovoga rješenja.

PREPORUČUJE SE da svi subjekti navedeni u članu 1. ovoga rješenja (a naročiti oni u kojima borave djeca i / ili starije osobe) na ulazima / izlazima obezbijede dovoljne količine sredstva za dezinfekciju ruku i papirnih maramica, radi preventivnog tretmana ruku pri ulazu ili ukazanoj potrebi.
Sanitarna inspekcija će izvršiti kontrolu postupanja subjekata po ovome rješenju, na licu mjesta, kontrolu dokumentacije te izvršiti mjerenje higijene uređajima za brzu kontrolu higijene, te poduzeti potrebne mjere s ciljem provođenja ovog rješenja, odnosno zatvaranje objekta i / ili novčanog kažnjavanja subjekta koji ne postupi po istom, a sve do konačnog postupanja po rješenju.
Protekom roka od 3. (tri) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči Općine Kakanj dozvoljava se izvršenje ovoga rješenja, a poseban zaključak o dozvoli izvršenja ovoga rješenja neće se donositi.
Troškovi izvršenja rješenja padaju na teret subjekata iz člana 1. ovoga rješenja, svakog u onom dijelu za koji je odgovoran.
Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Na sastanku 05.02.2020. godine Krizni štab Ze-do kantona za sprečavanje pojave i/ili širenja koronavirus-a je donio Naredbu broj: 11-33-1335-4/20 od 05.02.2020. godine. Tačkom 4. navedene Naredbe nalaže se inspekcijskim službama da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi – čekaonice, kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, banke, šalter sale i sl.). Imajući u vidu naprijed navedeno, a na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, doneseno je rješenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – sanitarna inspekcija, a u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog prijema. Žalba se predaje u dva primjerka, a dostavlja se putem ovog organa, u pisanoj formi i to preporučenom poštom, ili putem prijemnog protokola Općine Kakanj ili u usmenoj formi direktno na zapisnik kod ovoga organa, uz dostavljanje dokaza o uplati federalne administrativne takse u iznosu od 15,00 KM shodno Zakonu o administrativnim taksama FBiH i t.br. 3 Tarife federalnih upravnih taksi.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u