KakanjLive | Nedjelja, 27.09.2020. godine

Konkurs za studente na općinsku stipendije

24.09.2019. - Općinska stipendija za akademsku 2018/2019. godinu: KONKURS, rok za prijave 26. septembar, stipendija iznosi 800 KM

studenti

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 7/13 i 1/18) i člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 1/19), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2018/19. godinu

Općina Kakanj dodjeljuje stipendije za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2018/19. godinu.

Za ovu namjenu na raspolaganju su sredstva u iznosu od 84.600,00 KM

Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih rata.

Pravo učešća na konkursu imaju:

-redovni i redovni samofinansirajući studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,
-redovni i redovni samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa studija koji prvi put upisuju određenu godinu studija,
-studenti koji ne koriste povlastice za prevoz finansiran od strane Općine,
-studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

-studenti apsolventi,
-studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,
-vanredni studenti i studenti na daljinu,
-studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju),
-studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine,
-studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom,
-studenti koji koriste povlastice za prijevoz koji finansira Općina Kakanj,
-studenti koji su u radnom odnosu.

Lista kandidata za dodjelu stipendija biće sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po sljedećim kriterijima:

-ostvareni uspjeh tokom studija
-godina studija
-socijalno-ekonomska situacija
-utvrđeni tjelesni invaliditet

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

a) za studente prve godine

-za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5
-za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5
-za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5

b) za studente druge i narednih godina bodovanje će biti izvršeno tako što se prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5.

Studentima deficitarnih zanimanja dodjeljuje se još 5 bodova. Prema podacima pribavljenim od JU Služba za zapošljavanje, deficitarno zanimanje za 2018. godinu je doktor medicine.

c) za godinu studija

-za prvu godinu studija dodaju se 2 boda

-za drugu godinu studija dodaju se 4 boda

-za treću godinu studija dodaje se 6 bodova

-za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova

-za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija (tj. 4. i 5. godinu studija) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva:

bez primanja.........................40 bodova
do 100 KM............................30 bodova
od 101 KM – 150 KM..............25 bodova
od 151 KM – 200 KM..............20 bodova
od 201 KM – 300 KM..............15 bodova
od 300 KM i više....................0 bodova
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

Studentima medicinskog fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerena kopija ):

-prijava na konkurs (obavezno)
-ovjerenu kopiju lične karte studenta
-izjavu studenta da ne prima stipendiju drugog poslodavca ili po drugom osnovu – ne stariju od mjesec dana
-izjavu studenta da nije u radnom odnosu
-potvrdu o redovnom studiju sa naznakom da je student prvi puta upisao
-određenu godinu studija – ne stariju od mjesec dana
-uvjerenje o položenim ispitima tokom cjelokupnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom (studenti II i viših godina studija i studenti drugog ciklusa studija)
-ovjerene kopije svjedodžbi od I – IV razreda srednje škole (studenti prve
godine)
-izjavu o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu od nadležnog općinskog organa sa punom moralnom i pravnom odgovornošću
-potvrda o prihodima za svakog punoljetnog člana domaćinstva (potvrda -ne platne liste – o prosječnoj zaradi za posljednja tri mjeseca, uvjerenje Porezne ispostave za samostalne djelatnike i drugi dokazi)
-dokaz o nezaposlenosti za svakog punoljetnog člana domaćinstva, ne stariji od mjesec dana (uvjerenje Službe za zapošljavanje, uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje, kopija zdravstvene knjižice)
-prijava mjesta prebivališta – obrazac PBA – 3 – ne starija od mjesec dana
-uvjerenje da je student bio učenik generacije školske 2017/18. godine
-izjava da student pripada romskoj populaciji (za pripadnike romske nacionalne manjine)
-potvrdu o školovanju članova domaćinstva
-izvod iz matične knjige rođenih za članove domaćinstva mlađe od šest godina
-uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta (ukoliko student pripada kategoriji osoba sa utvrđenim invaliditetom.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Ako student dostavi netačnu dokumentacju, prijava se neće uzeti u razmatranje, odnosno ako ostvari pravo na stipendiju, a utvrdi se argumentirano da su dostavljeni podaci netačni ili falsifikovani, stipendija se obustavlja i student je dužan vratiti dodijeljeni iznos. U oba slučaja student gubi pravo apliciranja na konkurs za dodjelu stipendija u narednoj akademskoj godini.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kakanj – od 17. do 26. septembra 2019. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike .

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju.

Nekompletna, neuredna i netačna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u