KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Klizište prva tačka dnevnog reda Vijeća

27.02.2017. - Vijeće Općine Kakanj, na Petoj sjednici zakazanoj za danas u 9,00 sati, kao prvu tačku dnevnog reda ima Informaciju Rudnika mrkog uglja Kakanj o stanju klizišta na području Ribnice

vijecezasjedanje

Pored razmatranja Informacije o stanju klizišta u Ribnici vijećnici će na dnevnomn redu imati još jednu informaciju i to o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Kakanj u 2016. godini.

U okviru 20 tački dnevnog reda vijećnici će još razmatrati šest izvještaja, pet prijedloga odluka, tri prijedloga programa i dva prijedloga uputstava.

Šest izvještaja se odnosi na 2016. godinu, a tretiraju: realizaciju i utrošak sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo, realizaciju Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, realizaciju Programa rasporeda sredstava za sport, realizaciju Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija, realizaciju Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima i organizacijama te poslovanje i rad JU „Kultrno sportski centar Kakanj“.

Vijećnici se trebaju izjasniti i o odlukama: o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga JP „Vodokom“ Kakanj, načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-trgovačko-sportski centar City Center One (krovna etaža) u vlasništvu Općine, davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora, davanju na upravljanje, korištenje i održavanje Doma kulture Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ Kakanj i naknadi za prijevoz na posao i sa posla u organu državne službe Općine Kakanj

Programi za Petu sjednicu vijeća se odnose na: raspored i utrošak planiranih sredstava od naknade za vatrogastvo u 2017. Godini, rad JU „Kulturno sportski centar Kakanj“ za 2017.godinu i rad JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa finansijskim planom za 2017. Godinu.

Uputstva se odnose na načinu promjene upravitelja i na sadržaju obrasca „Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju je dužan voditi upravitelj“

Pored toga na dnevnom redu će se naći Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i Prijedlog finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za 2017. godinu.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u