KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Javni poziv za raspored taksi vozila

18.11.2017. - Poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Taksistajališta za taksivozila se izdaju za 2018. godinu, a iznos naknade za upotrebu i korištenje taksistajališta iznosi 63,18 KM na godišnjem nivou

taksisatajalista

Na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/10 i 5/16) i člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Kakanj, broj: 04/1-1320/16 od 03.11.2016. godine, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj raspisuje:


JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajališta
na području općine Kakanj za 2018. godinu

 

I
Objavljuje se Javni poziv za raspoređivanje taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj za 2018. godinu.

II
Shodno Zaključku o broju i razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta, kategoriji stajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Kakanj broj: 04/1–1596/17 od 15.11.2017. godine, na taksistajališta se može rasporediti 44 taksivozila, s tim da se na jedno stajališno mjesto može rasporediti dva taksivozila.

taksioglas

IV
Podnosilac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima mora ispunjavati sljedeće uslove:
1. Da posjeduje profesionalnu osposobljenost koja podrazumijeva:
- da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksiprijevoza i da mu je to osnovna djelatnost,
- da podnosilac zahtjeva - pravno lice zapošljava vozače koji imaju položen poseban ispit za taksivozača na području Zeničko-dobojskog kantona (broj vozača mora biti veći ili jednak broju vozila za koja se, u zahtjevu, traži raspored na taksistajališta),
- da podnosilac zahtjeva - fizičko lice koje je nosilac odobrenja za obavljanje djelatnosti taksiprijevoza, a koje u zahtjevu traži raspored za dva vozila, zapošljava još minimalno jednog vozača koji ima položen poseban ispit za taksivozača na području Zeničko-dobojskog kantona.
2. Da ima sjedište/prebivalište na području općine Kakanj najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva.
3. Da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda.
4. Da nema izrečenu pravomoćnu odluku kojom je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.

V
Dokumentacija kojom podnosilac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima dokazuje da ispunjava uslove iz člana IV je:

1. Pravna lica
- Aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,
- Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,
- Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
- Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

2. Fizička lica
- Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,
- Potvrda nadležnog organa o prebivalištu na području općine Kakanj,
- Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
- Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom ispitu za taksivozača.

Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj za 2018. godinu sa upustvom za popunjavanje, može se preuzeti na prijemnoj kancelariji ili na web stranici Općine Kakanj.

Taksistajališta za taksivozila se izdaju za 2018. godinu, a iznos naknade za upotrebu i korištenje taksistajališta iznosi 63,18 KM na godišnjem nivou.

VI
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, a bit će objavljen na web stranici Općine Kakanj, u Službenim novinama Općine Kakanj i na oglasnoj ploči Općine Kakanj.
Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.
Nakon provedenog postupka Komisija utvrđuje Preliminarnu rang listu rasporeda taksivozila za svako taksistajalište iz Javnog poziva i istu objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kakanj.
Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.
Zahtjev za raspored taksivozila dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom
„OTVARA KOMISIJA“, na adresu: OPĆINA KAKANJ, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Kakanj za 2018. godinu, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 - 15:30 sati.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti klikom ovdje

Press Općine Kakanj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u