KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Javni poziv za provođenje odgojne mjere maloljetnicima

09.04.2018. - Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku Na osnovu čla

kakanj_zgrada_opcine

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, br . 17/18), Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj , o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.


Pravo učešća

Pravo učešća imaju pravna lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:
- da su kod nadležnog suda registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
- da imaju Plan i program rada sa maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;
- da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;
- da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika ;
- da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;
- da su uposlenici pravnog lica spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;
- da imaju osobu za rad sa maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan uticaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno sarađivati sa nadležnim organom starateljstva;
- da se obavezuju da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku, poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, bezbjednost djece na radu i zaštita prava djece.

Neophodna dokumentacija

Uz prijavu na javni poziv pravna lica su u obavezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz javnog poziva.

Podnošenje prijava

Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se, u zapečaćenoj koverti s naznakom „Prijava na javni poziv „NE OTVARATI“, na adresu:

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj ,

309. Brdske brigade br. 15
72240 Kakanj

Troškovi postupka

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj ne snosi nikakve troškove pravnim licima u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dodatne informacije

Po isteku roka za prijavu na javni poziv Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj će izvršiti odabir pravnih lica, sačiniti listu izabranih pravnih lica i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u