KakanjLive | Ponedjeljak, 01.03.2021. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport

21.02.2021. - Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Javni poziv ostaje otvoren do 5.3.2021. godine

sdrvistonitenis
Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Kakanj mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Kakanj i ukoliko su registrovani u skladu sa zakonom.Nosioci sportskih aktivnosti su:sportski klubovi, sportska društva,sportski savezi,sportski klubovi i udruženja invalidnih lica.
Prijavu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana II ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi od javnog interesa za općinu Kakanj odnose na:

Učešće na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području Kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna takmičenja),
- sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja (rekreativni sport, sport za sve),
- sportske aktivnosti i takmičenja za osobe sa invaliditetom,
- takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola,
- sportske priredbe i manifestacije od općinskog, kantonalnog, federalnog ili državnog značaja koje se održavaju na području općine.

Aktivnosti/programi trebaju biti u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva općine Kakanj u oblasti sporta.Pored navedenog dio sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta koristit će se i za rad Sportskog saveza općine.

Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi aktivnosti iz člana III dužni su dostaviti sljedeće:
- Popunjen prijavni obrazac, ovjeren od strane granskog sportskog saveza koji se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Kakanj,
- Izvod iz registra koji vodi Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija),
- Program rada za 2021. godinu,
- Finansijski plan predloženog programa, sportskog takmičenja ili manifestacije,
- Izvještaj o postignutim takmičarskim rezultatima u prethodnoj 2020. godini,
- Spisak aktivnih/registrovanih takmičara kluba/udruženja sa dokazom o registraciji istih za tekuću sezonu, ovjeren od strane granskog sportskog saveza,
- Godišnji obračun ovjeren od Agencije za finansijsko poslovanje (dostaviti naknadno, najkasnije do 31. marta 2021. godine),
- Ugovor sa poslovnom bankom o otvorenom transakcijskom računu (fotokopija),
- Potvrdu poslovne banke, ne stariju od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva, da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa (original ili ovjerena fotokopija).

Dostavljene aplikacije razmatrat će Komisija za raspodjelu sredstava za sport koju imenuje Općinski načelnik. Ista Komisija će sačiniti prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport za 2021. godinu. Prijave sportskih organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava kojima su dodijeljena sredstva iz Budžeta Općine Kakanj u 2020. godini, a koje u propisanom roku nisu podnijele finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i koje nisu opravdale namjenski utrošak dodijeljenih sredstava biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Javni poziv ostaje otvoren do 5.3.2021. godine.

Prijavni obrasci se mogu preuzi klikom na naslove: Sportski klubovi i Sportski savezi

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u