KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport

17.12.2015. - Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6.1.2016. godine

zgrada_opcine

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu
Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj ( “Službene novine Općine Kakanj“ br.4/08 ), Općinski načelnik u p u ć u j e:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu

I
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu sa pozicije „Transfer za sport“.
Sredstva za sport doznačavat će se na osnovu Programa rasporeda sredstava za sport kojeg usvaja Općinsko vijeće.

II
Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Kakanj mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Kakanj i ukoliko su registrirani u skladu sa zakonom.
Nosioci sportskih aktivnosti su:
- sportski klubovi,
- sportska društva,
- sportski savezi,
- sportski klubovi i udruženja invalidnih lica.

III
Prijavu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana II ovog poziva čije se aktivnosti, odnosno programi, odnose na:
a) Učešće na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja), kao i na području više država (regionalna, odnosno međunarodna takmičenja),
b) sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) sa ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja; (rekreativni sport, sport za sve),
c) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom,
d) takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola,
f) sportske priredbe i manifestacije od općinskog, kantonalnog, federalnog ili državnog značaja koje se održavaju na području općine,
Pored navedenog dio sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta koristit će se i za rad Sportskog saveza općine Kakanj.

IV
Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi aktivnosti iz člana III dužni su dostaviti slijedeće:
1. Aplikacijski obrazac, ovjeren od strane granskog sportskog saveza, koji se može preuzeti ovdje:Obrazac za sportske klubove, Obrazac za sportske saveze
2. Izvod iz registra udruženja, original ili ovjerena kopija ( ne stariji od tri mjeseca );
3. Program rada za 2016. godinu, finansijski plan predloženog programa, sportskog takmičenja ili manifestacije;
4. Izvještaj o postignutim takmičarskim rezultatima u prethodnoj godini;
5. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine (ukoliko su bili korisnici budžetskih sredstava) za sredstva za koja nije dostavljen izvještaj u toku godine. Izvještaj se dostavlja na obrascu koji se može preuzeti klikom ovdje;
6. Spisak aktivnih /registrovanih takmičara kluba / udruženja sa dokazom o registraciji istih ovjeren od strane granskog sportskog saveza;
7. Godišnji obračun ovjeren od Agencije za finansijsko poslovanje ( dostaviti naknadno, najkasnije do 31.marta 2016. godine).
Dostavljene aplikacije razmatrat će Komisija za raspodjelu sredstava za sport koju imenuje Općinski načelnik i ista će, u skladu sa Kriterijima raspodjele sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj, sačiniti prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport za 2016. godinu.
Aplikacije sportskih organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj godini, a koje nisu podnijele finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine Kakanj, Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

PRESS Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u