KakanjLive | Subota, 05.12.2020. godine

Javni poziv nevladinim neprofitnim organizacijama za finansiranje projekata

09.01.2016. - Još tri dana za dostave projekata do 12.1.2016. godine

zgrada_opcine

Javni poziv nevladinim neprofitnim organizacijama za finansiranje projekata/programa iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika inevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
nevladinim neprofitnim organizacijama za finansiranje projekata/programa iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu

Objavljuje se javni poziv za finansiranje projekata/programa nevladinim neprofitnim organizacijama iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu.
Pravo prijave na javni poziv imaju registrovane nevladine neprofitne organizacije, udruženja i fondacije registrovane u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Kaknju, koje zastupaju interese općine Kakanj i njenih građana u slijedećim oblastima:
1) zdravstvo i socijalna zaštita
2) obrazovanje
3) građansko društvo
4) ljudska prava i prava manjina
5) kultura i kulturne manifestacije.

Pravo na dodjelu ovih sredstava nemaju nevladine organizacije i udruženja čije su programske/projektne aktivnosti sufinansirane iz Budžeta Općine Kakanj po drugom osnovu.
Organizacije ne mogu aplicirati sa više projekata u jednoj oblasti, ali mogu podnijeti više projekata u različitim oblastima u skladu sa svojim programskim i statutarnim ciljevima.
Prijava projekata/programa uz prateću dokumentaciju se podnosi Općini Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

U zahtjevima se navode ciljevi i namjene za koje se traže grant sredstva.

Uz prijavu se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija:
a) popunjen aplikacijski obrazac sa budžetom projekta
b) kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj)
c) kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,
d) izjava sa podacima o realiziranim projektima/programima u protekle tri godine i podacima o financiranju projekata iz budžeta Općine za isti vremenski period
e) preporuke ili kopije ugovora kojima se potvrđuje sufinansiranje iz drugih izvora (predstavljaju prednost i neće biti eliminatorne)*
f) finansijski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu (original ili ovjerena kopija) naknadno, a najkasnije do 10.marta 2016. godine,
g) finansijski izvještaj o utrošku sredstava dobijenih od općine Kakanj u prethodnoj godini
h) izjava ovlaštene osobe o namjenskom utrošku sredstava
i) izvod iz registra ne stariji od mjesec dana izdat od strane Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona
____________________________
*Kopije ugovora odobrenih projekata i preporuka/e nadležnih ministarstava, institucija i drugih organizacija s potvrdom o sufinansiranju sadrže iznos sredstava s kojim to tijelo, organizacija i/ili institucija učestvuju u sufinansiranju projekata i obrazloženje značaja projekata za općinu Kakanj.

Aplikacijski obrazac prijave sastavni je dio potrebne dokumentacije s kojom se zahtjev podnosi.

Obrasci se mogu preuzeti klikom:OVDJE
Aplikacijski obrazac za projekte NVO
Budžet projekta
Izjava o namjenskom utrošku sredstava
Izvještaj o realizaciji – Narativni
Obrazac za finansijski izvještaj

Prilikom razmatranja podnesenih prijava kriteriji će biti:
a) kvalitet dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju,
b) realizirani projekti/programi u protekloj godini,
c) doprinos koji projekat/program ima za lokalnu zajednicu i poboljšanje uvjeta življenja njenih građana
d) broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i volonterski doprinos
e) doprinos projekata/programa razvoju civilnog društva i socijalne inkluzije,
f) podrška drugih tijela, institucija i organizacija u ostvarivanju projekta/programa.
Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj- Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Ulica branilaca bb, Kakanj sa naznakom: „Prijava na javni poziv za finansiranje projekata/programa nevladinim/neprofitnim organizacijama iz Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu.“
Komisija će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom traženom dokumentacijom uz uredno popunjen aplikacijski obrazac.
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, tj. od 29.12.2015.godine do 12.1.2016. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.
Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Službi za finansije dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u