KakanjLive | Srijeda, 03.06.2020. godine

Javni poziv - Transfer za omladinske projekte

28.03.2016. - Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte

stambeni_krediti_soliteri

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika inevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj,općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte

Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2016. godini sa pozicije Transfer za omladinske projekte.
Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju je 10.000,00 KM.
Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane omladinske organizacije– asocijacije i nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih.

Uslovi

Uslovi za korištenje budžetskih sredstava su :
da nevladina organizacija ima sjedište na području općine Kakanj ili implementira projekat na području općine Kakanj u 2016. godini,
da obuhvata veći broj korisnika,
da očekivani iznos sufinansiranja od Općine ne prelazi iznos od 3.000,00 KM po projektu,
da je projekat od posebnog značaja za mlade sa teritorije općine Kakanj i od općeg značaja za lokalnu zajednicu kojim se rješavaju problemi i pitanja od značaja za mlade, a obuhvata:
- kreativno izražavanje ( književnost, likovna umjetnost, muzika, ples, umjetnička fotografija i sl.)
- prevenciju maloljetničke delikvencije, zloupotrebe interneta, vršnjačkog nasilja, narkomanije, alkoholizma i ostalih pošasti suvremenog doba
- aktivnosti koje podstiču mlade na demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova
- aktivnosti koje podstiču mlade na promociju i očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine
- podršku mladim sa posebnim potrebama

Pravo učešća

Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju nevladine organizacije i udruženja čije su programske/projektne aktivnosti sufinansirane iz Budžeta Općine Kakanj po drugom osnovu.
Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi na ispunjavaju zadate kriterije.
Prijava projekata uz prateću dokumentaciju se podnosi Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija:
a) popunjen aplikacijski obrazac sa budžetom projekta (preuzmite klikom ovdje: Aplikacijski obrazacBudžet projekta);
b) kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj)
c) kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
d) izjava sa podacima o realiziranim projektima u protekle tri godine i podacima o dosadašnjim finansiranjima iz sredstava Općine Kakanj
e) preporuke ili kopije ugovora kojima se potvrđuje sufinansiranje iz drugih izvora (predstavljaju prednost i neće biti eliminatorne)*
f) finansijski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu (original ili ovjerena kopija),
g) finansijski izvještaj o utrošku sredstava dobijenih od Općine Kakanj u prethodnoj godini
h) Izjava o namjenskom utrošku sredstava (obrazac se može preuzeti klikom )
i) izvod iz registra, ne stariji od mjesec dana
____________________________
*Kopije ugovora odobrenih projekata i preporuka/e nadležnih ministarstava, institucija i drugih organizacija s potvrdom o sufinansiranju sadrže iznos sredstava s kojim to tijelo, organizacija i/ili institucija učestvuju u sufinansiranju projekata i obrazloženje značaja projekata za općinu Kakanj.

Aplikacijski obrazac prijave sastavni je dio potrebne dokumentacije s kojom se zahtjev podnosi. Preuzmi: Aplikacijski obrazac

Kriteriji

Prilikom razmatranja podnesenih prijava kriteriji će biti:
a) kvalitet dostavljenog projekta i efekti koji se očekuju,
b) realizirani projekti u protekloj godini
c) doprinos koji projekat ima za mlade sa teritorije općine Kakanj i značaj za lokalnu zajednicu kojim se rješavaju problemi i pitanja mladih
d) broj mladih koji su obuhvaćeni projektom
e) podrška drugih tijela, institucija i organizacija u ostvarivanju projekta

Dostava prijave

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj- Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Ulica branilaca bb, Kakanj sa naznakom:
„Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj
– Transfer za omladinske projekte“

Komisija će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom traženom dokumentacijom uz uredno popunjen Aplikacijski obrazac.
Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, tj. od 29.3.2016. godine do 12.4.2016. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.
Prijave udruženja kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz Budžeta Općine, a nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, neće biti razmatrane.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u