KakanjLive | Nedjelja, 17.01.2021. godine

Javni konkurs za prodaju nekretnina u Kaknju

07.11.2017. - Privlačne nekretnine i neizgrađeno građevinsko zemljište predmet su Javnog konkursa koji ostaje otvoren još 15 dana, do 22. novembra u 15,30 sati

kakanj-grb-texst

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14), člana 6. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-13-430/17, broj:01/1-13-431/17 i broj:01/1-13-432/17 od 30.10.2017.godine, i člana 7. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-13-433/17 od 30.10.2017.godine, Općinski načelnik Općine Kakanj objavljuje

 

JAVNI KONKURS
o prodaji nekretnina - neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

 

1. Prodavac nekretnina je Općina Kakanj, sa sjedištem u Ulici branilaca bb, Kakanj. Objavljuje se Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, za parcele označene kao:

Građevinska parcela br. 1.1.- k.č.br.1241/33 zv.“Zgošćanska“, dvorište, površine 266 m2, k.o.Kakanj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č.br. 1241/33 k.o. Kakanj (stari premjer), upisana u zk.ul.br.596, k.o. Kakanj, Općina Kakanj 1/1, namjena izgradnja poslovnog objekta, dimenzija 6,90x36,05 m, spratnost objekta: suteren+prizemlje (S+P). Ukupna korisna površina objekta iznosi 472 m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-3726/17 od 11.10.2017.godine, (lokacija u ulici Alije Izetbegovića u Kaknju, ispod bivše zgrade Općine).

Građevinske parcele br. 1.2.- k.č.br.1788/14 zv.“ADA“, ostalo neplodno zemljište, površine 1.050 m2, k.o.Doboj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č.br. 13/33 k.o. Doboj (stari premjer), upisana u zk.ul.br. 229, k.o. Doboj, državna svojina 1/1 i k.č.br. 1788/15 zv.”ADA” ostalo neplodno zemljište, površine 210 m2 k.o.Doboj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č.br. 13/34 k.o. Doboj (stari premjer), upisana u zk.ul.br. 229, k.o. Doboj, državna svojina 1/1, namjena izgradnja poslovnog objekta, dimenzija 18,00x18,00m, spratnost objekta: prizemlje+sprat (P+1). Ukupna korisna površina objekta iznosi 577,90 m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-3225/17 od 15.09.2017.godine (lokacija u ulici Bratstva i jedinstva, naselje Povezice u Kaknju).

Građevinska parcela br. 1.3.- k.č.br.1049/20 zv.“Rudarska“, dvorište, površine 304 m2, k.o.Kakanj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č. broj: 366/29 k.o. Popi (stari premjer), upisana u zk.ul.br. 1579, k.o. Popi, državna svojina 1/1, namjena izgradnja stambeno-poslovnog objekta, dimenzija 9,25x8,20m, spratnost objekta: prizemlje+ potkrovlje (P+Pk). Ukupna korisna površina objekta iznosi 135,40m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj:04/1-23-3727/17 od 09.10.2017.godine (lokacija u ulici Rudarska u Kaknju).

Građevinske parcele br. 1.4.- k.č.br.1728/5 zv.“Gradska pijaca- tezge“, dvorište, površine 1.369 m2, k.o. Kakanj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č.br. 455/5 k.o. Popi (stari premjer), upisana u zk.ul.br. 2490, k.o. Popi, Općina Kakanj 1/1, i k.č.br. 1728/8 zv.”Stanislava Traupa” dvorište, površine 250 m2 k.o.Kakanj (novi premjer), što odgovara parceli označenoj kao k.č.br. 1728/8 k.o. Kakanj (stari premjer), upisana u zk.ul.br. 655, k.o. Kakanj, Općina Kakanj 1/1, namjena izgradnja stambeno - poslovnog objekta, dimenzija 12,00+28,70+19,00+30,00+42,00m, spratnost objekta: -1+S+P+8 (jedna podzemna etaža+suteren+prizemlje+8 spratova). Sam objekat će biti sagrađen na parceli označenoj kao k.č.br. 1728/5 k.o. Kakanj, dok će se parcela označena kao k.č.br. 1728/8 k.o. Kakanj koristiti kao ekonomsko dvorište sa ulazom za snadbijevanje i ulazom u stambeni dio objekta kao i ostale potrebne komunikacije, koje budu predviđene projektnim rješenjem. Ukupna korisna površina objekta iznosi 13.935,00 m2, a prema uslovima propisanim u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-4156/17 od 17.10.2017.godine (lokacija u ulici 7. Muslimanske brigade u Kaknju- zelena pijaca).

Konačan obračun naknada za rentu i uređenje zemljišta izvršit će se nakon izrade glavnih projekata u postupku izdavanja odobrenja za građenje za svaki objekat posebno, koje je najuspješniji ponuđač dužan platiti u tom postupku.

2. Prodaja građevinskih parcela označenih u tački 1. ovog Javnog konkursa izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 24.11.2017.godine sa početkom u 11,00 h u zgradi Općine Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj, treći sprat sala br.3.1.

Učesnici licitacije u toku postupka licitacije daju svoje ponude na početnu prodajnu cijenu parcela na koje su se prijavili. O postupku licitacije vodi se Zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori. Poslije zaključenja licitacije učesnici mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor, o kojem odlučuje Komisija.
Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena kupoprodajna cijena za parcele koje se licitiraju.

3. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena Parcele br. 1.1. iznosi 450,00 KM/m2, odnosno ukupno 119.700,00 KM (266 m2 x 450,00 KM).
Početna prodajna cijena Parcela br. 1.2. koje se zajedno licitiraju iznosi 50,00 KM/m2, odnosno ukupno 63.000,00 KM (1.260 m2 x 50,00 KM).
Početna prodajna cijena Parcele br. 1.3. iznosi 50,00 KM/m2, odnosno ukupno 15.200,00 KM (304 m2 x 50,00 KM).
Početna prodajna cijena parcela br. 1.4. iznosi ukupno 392.400,00 KM.
Procijenjena vrijednost predmetnih parcela br. 1.4. koje se zajedno licitiraju je 971.400,00 KM ( 1.619,00 m2 x 600,00 KM).

Analizom tržišne i građevinske vrijednosti budućeg objekta zatvorene gradske pijace koja je u sklopu budućeg stambeno - poslovnog objekta, neto površine 600,00 m2 prema načelnoj Urbanističkoj saglasnosti broj: 04/1-23-4156/17 od 17.10.2017. godine, po sistemu RAU - BAU iznosi 579.000,00 KM (600,00 m2 x 965,00 KM).
Razlika između procijenjene vrijednosti zemljišta od strane sudskog vještaka građevinske struke i izvršene analize tržišne i građevinske vrijednosti budućeg objekta gradske pijace je 392.400,00 KM, koja je ujedno i početna prodajna cijena zemljišta za prodaju.

4. Dužnost je investitora koji na kupljenim građevinskim parcelama označenim u tački 1.4. (k.č.br.1728/5 i 1728/8 k.o. Kakanj) izgradi stambeno-poslovni objekat, da isti nakon završetka izgradnje etažira te dozvoli Općini Kakanj upis vlasništva na dijelu stambeno-poslovnog objekta izgrađenog kao gradska pijaca neto površine 600,00 m2 po sistemu RAU-BAU u skladu sa članom 2. i 3. Odluke Općinskog vijeća broj: 01/1-13-433/17 od 30.10.2017.godine i Ugovora koji će se zaključiti između Općine Kakanj i Investitora.

5. Za učešće u postupku licitacije, svi učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene za svaku parcelu iz tačke 3. ovog Javnog konkursa za koje se prijave, ( za parcelu br.1.1. iznos od 11.970,00 KM, za parcele br.1.2. iznos od 6.300,00 KM, za parcelu br. 1.3. iznos od 1.520,00 KM i za parcele br. 1.4. iznos od 39.240,00 KM), na račun budžeta Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043 kod ASA Banke dd Sarajevo, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.
Učesniku licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko učesnik licitacije, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare. Učesniku licitacije, koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare. Pravna i fizička lica, koja nisu položila određenu kaparu, ne učestvuju u licitaciji.

6. Svaki učesnik je dužan uplatiti troškove postupka i to za parcelu br.1.1. iznos od 100,00 KM, za parcele br.1.2. iznos od 200,00 KM, za parcelu br.1.3. iznos od 100,00 KM i za parcele br.1.4. iznos od 200,00 KM na račun budžeta Općine Kakanj broj: 134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722449, šifra općine 043 kod ASA Banke dd Sarajevo, s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije parcelu/le br.--“. Ova naknada se ne vraća učesnicima licitacije.

7. Pravo učešća na javnom nadmetanju - licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja na adresu: „Općina Kakanj, ulica Branilaca Kakanj, Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju-Prijava na javni konkurs za parcelu/le br.--,. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti poštom ili na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj do 22.11.2017. godine do 15,30 sati. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave.

Prijava na javni konkurs podnosi se u pisanoj formi i sadrži:
- Prijavu (lične podatke i adresu fizičkog lica, naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, tačan broj parcele za koju se podnosi prijava),
- Ovjerenu kopiju lične karte - za fizička lica, orginal ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa - za pravna lica, ( ovjera u Općini Kakanj),
- Notarski obrađena punomoć za lice koje će učestvovati na licitaciji i davati ponudu na početnu prodajnu cijenu za parcelu u ime pravnog lica koje se prijavilo, ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog pravnog lica,
- Ponuda kupoprodajne cijene parcela na koje se prijavljuje izražena u KM/m2, odnosno ukupan iznos ponude u KM,
- Dokaz o uplati kapare u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene parcele/la, koji iznos je određen u tački 5. ovog Javnog konkursa,
- Dokaz o uplati troškova postupka licitacije određen u tački 6. Ovog Javnog konkursa,
- Potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač,
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u ovom Javnom konkursu, (ovjerena u Općini Kakanj)
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Rješenju o načelnoj urbanističkoj saglasnosti iz tačke 1. Ovog Javnog konkursa za parcelu/le na koje se prijavljuje, (ovjerena u Općini Kakanj),
- Ovjerenu i potpisanu Izjavu da prihvata plaćanje naknade za pogodnost-rentu i uređenje građevinskog zemljišta, koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje (ovjerena u Općini Kakanj),
- Notarski obrađena izjava za fizičko ili pravno lice koje se prijavljuje na licitaciju za parcele označene u tački br. 1.4. (k.č.br. 1728/5 i 1728/8 k.o. Kakanj), da je dužan kao investitor ukoliko iste kupi, da na gore navedenim parcelama izgradi stambeno-poslovni objekat da isti nakon završetka izgradnje etažira te dozvoli Općini Kakanj upis vlasništva na dijelu stambeno-poslovnog objekta izgrađenog kao gradska pijaca neto površine 600,00 m2 po sistemu RAU-BAU u skladu sa članom 2. i 3. Odluke Općinskog vijeća broj: 01/1-13-433/17 od 30.10.2017.godine, (ova izjava se odnosi samo za parcele označene u tački 1.4. ovog Javnog konkursa).

8. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnina, dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju, razgledanje nekretnina kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina i Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, svakog radnog dana od 07,00 do 15,30 h.

9. Općinski načelnik će po okončanju licitacionog postupka sa najpovoljnijim ponuđačem (učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu) zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih u tački 1. ovog Javnog konkursa, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranioca.
Kupoprodajnu cijenu predmetnih nekretnina učesnik licitacije, koji je proglašen najuspješnijim i sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana, od dana potpisivanja ugovora, na račun Općine Kakanj broj:134-020-00003708-49, vrsta prihoda 722431, šifra općine 043, kod ASA Banke d.d. Sarajevo. Predaja nekretnina u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

10. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nekretnina, takse za uknjižbu i sve ostale troškove, koji se odnose na postupak kupoprodaje, snosi kupac.

11. Postupak licitacije predmetnih nekretnina provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina koju je imenovalo Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine F BiH“, br.17/14), Odlukama Općinskog vijeća broj:01/1-13-430/17, broj:01/1-13-431/17, broj:01/1-13-432/17 i broj:01/1-13-433/17 od 30.10.2017. godine i ovim Javnim konkursom.

12. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 22.11.2017. godine do 15,30 sati i objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba.
Općina Kakanj zadržava pravo da poništi ovaj javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

OPĆINSKI NAČELNIK
    Nermin Mandra

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u