KakanjLive | Nedjelja, 29.11.2020. godine

Izvještaj sa sjednice Vijeća

01.07.2020. - Posljednjeg dana juna, održana je 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj

vijecejuniVijeće je usvojilo Odluku o odbijanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Trstionica” . Također, Vijeće je usvojilo i zaključke kojim se u kantonalnu Komisiju ispred Općine imenuje Mirza Fazlić te da se zaključkom posebno navedu svi razlozi odbijanja saglasnosti, uključujući i one koje su vijećnici naveli tokom rasprave. I Odluka i zaključci su usvojeni jednoglasno.

U diskusiji su učestvovali Semir Mušija, Slaven Katičić, Rizah Haračić, Fahrudin Buza i Rešad Merdić.

Vijeće je nakon rasprave sa 22 glasa odgodilo izjašnjavanje O Prijedlogu odluke o nabavci nekretnina na izletištu Ponijeri. Do naredne sjednice materijale treba dopuniti, i pojasniti nejasnoće koje su iz rasprave proizašle.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje sankališta na Ponijerima.

Vijeće je usvojilo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade za lica odnosno porodice koje koriste stan namijenjen za socijalno-neprofitno stanovanje i Odluku o davanju saglasnosti za finansijsko učešće Općine Kakanj u realizaciji projekta „Unapređenje infrastrukture na stadionima Premijer lige BiH – Reflektorska sportska rasvjeta za fudbalski stadion FK „Mladost“ Kakanj“

U formi nacrta prihvaćen je i Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva sa rokom javne rasprave od 30 dana.

Nakon pauze Vijeće je usvojilo Odluku Prijedlog odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih i refundiranju troškova ishodovanja rješenja o odobrenju izgradnje/urbanističke saglasnosti koja važi kao odobrenje za izgradnju.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, kao i
Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2019.godinu

Imenovana je Komisije za izbor i imenovanje u sastavu: Alem Škulj, Elmir Škulj i Ernest Zakušek i Vijeće je, nako n diskusije vijećnika Mijoča, usvojilo Rješenje sa 19 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana.

Primljena je k znanju Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2019. godinu.

Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2019. godinu. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju sa 22 glasa.

Nekoliko zadnjih tački, završilo je usvajanjem niza izvještaja:
- Financijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2019.godine usvojen je bez diskusije i jednoglasno.
- Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2019.godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2019.godinu
- Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za 2019.godinu
- Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj za 2019.godinu i
- Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2019.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019.godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u