KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Izvještaj sa Pete sjednice Vijeća

27.02.2017. - Usvojena informacija o klizištu u Ribnici, povećane cijene komunalnih usluga, World Vision iz Zenice premješta sjedište u Kakanj

U ponedjeljak 27. februara 2017. godine održana je Peta sjednica Općinskog vijeća Kakanj. U odnosu na ranije utvrđeni dnevni red, prihvaćen je prijedlog dopune s pet novih tački.  Poseban pečat današnjoj sjednici Vijeća dalo je  više prijedloga ib rasprava od kojih izdvajamo Informaciju o klizištu na području Ribnice, povećanje cijena komunalnih usluga i promjenu sjedišta centrale međunarodne humanitarne organizacije World Vision iz Zenice u Kakanj.

Informacija RMU Kakanj o stanju klizišta na području Ribnice

Najviše pažnje na petoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kakanj privukla je Informacija RMU Kakanj o stanju klizišta na području Ribnice. U ime Rudnika mrkog uglja Kakanj informaciju su Vijeću prezentirali izvršni direktor za tehničke poslove, proizvodnju i održavanje, Muhamed Plasto i direktor ZD RMU Kakanj, Kasim Alajbegović. Informacija o stanju klizišta na području Ribnice  jednoglasno je prihvaćena od strane Vijeća.

Povećanje cijena komunalnih usluga JP ''Vodokom''

Vijećnici su dali saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga JP ''Vodokom'' Kakanj. Za ovu odluku je glasalo 18 vijećnika, četiri su bila protiv, dok je šest bilo suzdržanih.  Ovom odlukom građani će skuplje plaćati prikupljanje, odvoz i zbrinjavajne otpada. Tako će domaćinstva sa dva ili manje članova sada platiti mjesečno za ovu uslugu 5.16 KM umjesto dosadašnjih 3.50 KM, dok će domaćinstva sa tri ili više članova sada platiti 8.85 KM umjesto dosadašnjih 6.00 KM. Ova odluka stupa na snagu od 1. marta 2017. godine.

Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacije u Mjesnoj zajednici Haljinići je usvojen sa 25 glasova uz četiri suzdržana.

Centrala ureda World Visiona iz Zenice seli u Kakanj

Vijećnici su jednoglasno podržali Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dva poslovna prostora površina 78 i 90 metara kvadratnih humanitarnoj organizaciji World Vision. Prostori se nalaze u etaži prizemlja administrativno-poslovne zgrade organa uprave Općine Kakanj. Naime Centrala ureda World Visiona će se iz Zenice preseliti u Kakanj. Zavod za planiranje i izgradjnu općine Kakanj će sačiniti ugovor sa međunarodnom organizacijom World Vision BiH kojim će se definirati prava i obaveze.

Prodaja krovne etaže centra ''CC1''

Vijećnici su sa 24 glasa za podržali Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom trgovačko-sportskog centar City Center One (krovna etaža) u vlasništvu Općine. Ovom odlukom daje se na prodaju prostor krovne etaže ukupne površine 2.979 metara kvadratnih, a početna prodajna cijena iznosi 2.083.086 KM. Imenovana je i Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) u čiji sastav su ušli: Sanel Škulj (predsjednik) i članovi: Safet Šahman, Armina Fejzović, Zerina Kovač, Sedin Kokić, Elvedin Gačić, Ivica Petrović i Edin Šljivo.

Vijećnici su na ovoj sjednici jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o prenosu imovine likvidiranog JP ''Kakanj-sport'' d.o.o. Kakanj (putnički automobil Mercedes – benz i ratrakt mašina za nabijanje i ravnanje snijega) kao i Prijedlog odluke o davajnu na upravljajne, korištenje i održavanje Doma kulture JU KSC Kakanj.

Uslovi  za obavljanje poslova upravitelja i uputstva o načinu promjene upravitelja

Vijeće je jednoglasno usvojilo i Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i Prijedlog uputstva o načinu promjene upravitelja. Između ostalog  Pravilnikom su propisani uslovi koje mora ispunjavati privredno društvo za obavljanje poslova upravitelja te  kada i kako se može vršiti promjena upravitelja. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog uputstva o sadržaju obrasca ''Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika koju je dužan obavljati upravitelj.

Usvojeno niz izvještaja iz 2016. godine

Vijećnici su jednoglasno usvojili i pet izvještaja o realizaciji programa utroška i rasporeda sredstava iz 2016. godine, kao i izvještaj o radu i poslovajnu JU KSC Kakanj u 2016. godini. Jednoglasnu podršku vijećnika dobio je i Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava za vatrogastvo u 2017. godini, kao i Prijedlog programa rada JU KSC Kakanj za 2017. godinu i Prijedlog finansijskog plana JU za predškoslki odgoj i obrazovanje ''Mladost'' za 2017. godinu.

Vijećnici su na petoj sjednici Općinskog vijeća jednoglasno usvojili i Prijedlog odluke o naknadi za prijevoz na posao i sa posla u organu državne službe općine Kakanj, potrebnu većinu od 25 glasova za dobio je i Prijedlog programa rada JU ''Gradska biblioteka'' Kakanj sa finansijskim planom za 2017. godinu.

Na kraju je vijeće prihvatilo i Informaciju o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine u 2016. godini čime je sjednica koja je počela u devet sati završena u 15 sati i 40 minuta. Predsjedavajući općinskog vijeća, gospodin Slaven Katičić je na kraju sjednice svim građanima Kaknja uputio čestitu za 1. mart – Dan nezavisnosti BiH.

E.Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u