KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Izvještaj sa dvadesetosme sjednice Vijeća

28.03.2019. - Kako bi Vijeće radilo racionalnije rasprava po više tački vođena objedinjeno. Usvojeno niz izvještaja i programa, kao i prijedlog za petnaestoaprilska priznanja

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.03.2019.godine, pa je predsjedavajući za današnju sjednicu predložio dnevni red po pozivu za 28. sjednicu.U diskusiji su učestvovali: Edin Aliefendić i Rešad Merdić.Uslijedila je pauza u radu Vijeća i nakon pauze Vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red od 20 tački.

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Elaborat o procjeni šteta nastalih od prirodne nesreće usljed poplava i klizanja zemljišta uzrokovanih obilnim padavinama i topljenjem snijega Vijeće je  usvojilo jednoglasno.

U diskusiji o Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja je učestvovao Eldin Mijoč.Vijeće je usvojilo Odluku kojom je Grb općine Kakanj dodijelilo Slavenu Katičiću, Plaketu sa diplomom: Harfidu Hadroviću, “Elektrovar” d.o.o. Kakanj i Hamzi Frljku (posthumno), Zahvalnice: Marini Kovač, Mirsadu Mujagiću, Salihi i Mensudu Veispahić, Zijadu Skopljakoviću i Mirnelu Hadroviću sa 23 glasa i tri protiv.

Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta. Vijeće je nakon rasprave usvojilo sa 23 glasa, tri protiv i jedan uzdržan.U diskusiji je učestvovao Safet Šahman.
Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova.

Vijeće je usvojilo sa 24 glasa, dvaprotiv i dva uzdržana.U diskusiji su učestvovali: Jasmin Mušanović, Eldin Mijoč, Enes Piljug, Semir Mušija, Safet Šahman i Evelin Bitić.
Nakon diskusije Vijeće je usvojilo sa 25 glasova za i četiri protiv Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu. U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Enes Piljug, Safet Šahman, Evelin Bitić, Eldin Mijoč, Amar Selimović i Rizah Haračić.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o Izvještaju o realizaciji Strategije razvoja Općine Kakanj za 2018.godinu i Prijedlog akcionog plana za 2019.godinu revidirane Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2020. U diskusiji su učestvovali: Senad Alajbegović, Semir Mušija i Jasmin Mušanović.Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa,četiri protiv i jedan uzdržan, a Akcioni plan sa 26 glasova i dva uzdržana.

Vijeće je objedinilo raspravu i o tačkama: Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu i Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu. U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Enes Piljug, Namir Talić i Evelin Bitić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 24 glasa, i dva uzdržana, a Program jednoglasno.

O Izvještaju o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu i Prijedlogu plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu, Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama. U diskusiji je učestvovao Safet Šahman. Vijeće je usvojilo Izvještaj sa 22 glasa, tri protiv i jedan uzdržan, a Plan sa 23 glasa i tri protiv.

U diskusiji o Izvještaju o realizaciji Programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2018.godinu nije niko učestvovao i Izvještaj je usvojen sa 23 glasa i tri protiv.

Izvještaj i Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019. godinu, Vijeće je usvojilo sa 23 glasa, i dva protiv, a Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2018.godinu sa 22 glasa i tri uzdržana.Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvjema tačkama.U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić.
Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora. U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku jednoglasno.

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o Prijedlogu programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu i Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu.U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč, Rizah Haračić i Slaven Katičić. Vijeće je usvojilo oba Programa sa 23 glasa i tri uzdržana.

Vijeće je usvojilo Program rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu sa 22 glasa i tri protiv . U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Eldin MIjoč, Evelin Bitić i Džemal Bečirhodžić. Vijeće je jednoglasno usvojilo i zaključak da sportski klubovi budu oslobođeni plaćanja usluga dvoranskih kapaciteta JU Kulturno-sportski centar Kakanj.
Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o Izvještaju o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2018.godinu i Prijedlogu programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2019.godini. Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu Vijeće je jednoglasno usvojilo i Izvještaj i Program.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u