KakanjLive | Nedjelja, 06.12.2020. godine

Izvještaj sa 41. sjednice Općinskog vijeća Kakanj

31.03.2016. - Općinsko vijeće je 31.3.2016. godine održalo 41. redovnu sjednicu

vijece_izvjestaj_41

Na današnjoj sjednici nisu bili prisutni: Jasmin Mušanović, Asmir Kovač i Asif Bliznović.
Zapisnik je usvojen bez primjedbi sa 25 glasova za, niko protiv niko uzdržan.
Komentar na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i vijećničke inicijative je dao Elvedin Šehagić u vezi postavljanja stacioniranih radara u Ulici branilaca i Rešad Merdić u vezi kanalizacionih mreža.
Vijećnička pitanja su postavili: Hedin Bjolopoljak, Ahmed Alajbegović, Rešad Merdić, Safet Šahman i Elvedin Delić. Vijećničke inicijative su pokrenuli: Hedin Bjelopoljak, Eldin Mijoč, Slaven Katičić, Elmedin Kukić, Sedmedin Amiđić i Safet Šahman.
Predsjedavajući je za današnju sjenicu prvobitno predložio dnevni red (PO POZIVU) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 22.03.2016. godine. U međuvremenu je pristigao dopunski materijal za tačku pod rednim brojem 17. Izvještaj o raspodjeli sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata – radi se o Odluci o dodjeli novčane pomoći za sanaciju oštećenih objekta na području općine Kakanj i Zaključak broj: 09/1-213/16. Pristiglo je i Mišljenje Privrednog savjeta u svezi sa Strategijom poljoprivrede općine Kakanj za period 2016-2020.
Također u pristigla još dva materijala za sjednicu, a predlagač je povukao tačku pod rednim brojem 8. prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji općine Kakanj. Predsjedavajući je predlažio da se umjesto tačke pod rednim brojem 8. uvrsti nova: prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju prijevoza đaka i studenata, a pod redni broj 20. Informacija o statusu zgrade koju koristi Općinski sud u Kaknju. Iz operativnih razloga, prijedlog strategije poljoprivrede razmatrao se kao prva tačka dnevnog reda.

Prijedlog strategije razvoja poljoprivrede općine Kakanj za period 2016-2020.

Predlagač: Općinski načelnik Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Izvjestitelj: prof. Nezir Tanović . U diskusiji je učestvovao Ahmet Alajbegović. Strategija razvoja poljoprivrede je usvojena sa 25 glasova, uz zaključak da se ista medijski promovira u skorije vrijeme.

Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2015. godinu

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća. Izvjestitelj: Enver Kusić, sekretar Općinskog vijeća. Usvojen bez rasprave sa 25 glasova.

Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2015. godinu

Predlagač: Općinski načelnik. Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika Izvjestitelj: Nermin Mandra, općinski načelnik. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić i Dženan Kubat. Izvještaj je usvojen sa sa 20 glasova za i 7 uzdržanih.

Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Kakanj za period 01.01.- 31.12.2015. godine

Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo. Izvjestitelj: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica. Usvojen bez rasprave sa 27 glasova.

Nacrt odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik. Obrađivač: Komisija za izradu odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Kakanj. Izvjestitelj: Muris Neimarlija, predsjednik Komisije. Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise, Eldin Mijoč –predsjednik. U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč. Zaključak o utvrđivanju nacrta odluke usvojen je sa 26 glasova za.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

Predlagač: Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja. Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća. Izvjestitelj: Slaven Katičić, predsjednik Komisije. Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise, Eldin Mijoč –predsjednik.U diskusiji su učestvovali: Haris Veispahić, Sejfo Silajdžija, Slaven Katičić i Eldin Mijoč. Na prijedlog klubova SDA i SDP prijedlog je izmijenjen tako da se uz priznanja neće dodjeljivati i novčani iznosi.

Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

Predlagač: Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja. Izvjestitelj: Slaven Katičić, predsjednik Komisije. U diskusiji su učestvovali: Elvedin Delić, Slaven Katičić, Haris Veispahić, Eldin Mijoč i Ivica Petrović. Prijedlog je usvojen sa 25 glasova i 2 uzdržana. Grb općine dobio je Nermin Mandra, Plaketu sa diplomom: Kakanj Petrol (Ferid Čaluk), Interagro (Alen Delibašić) i Suvad Sačić (posthumno). Zahvalnice su dobili: Elvedina Plasto, Hajrudin Zekić, Ivo Kovačević, Dževad Begić i Nezir Čaluk.

Prijedlog odluke o obilježavanju naseljenih mjesta, ulica, trgova, mostova i označavanju zgrada brojevima

Predlagač: Općinski načelnik. Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova, mostova i označavanju zgrada brojevima. Izvjestitelj: Međid Bajrić, predsjednik Komisije. Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise, Eldin Mijoč –predsjednik. U diskusiji je učestvovao Tomislav Đondraš. Prijedlog je uz dopune predlagača i zaključak vijećnika Đondraša usvojen sa 26 glasova.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju prijevoza đaka i studenata

Predlagač: Općinski načelnik. Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. Izvjestitelj: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika. U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić i Elvedin Delić. Prijedlog je usvojen sa 20 glasova.

Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2016. godinu

Predlagač: UO JU „Dom zdravlja“. Kakanj Obrađivač: UO JU „Dom zdravlja“ Kakanj. Izvjestitelj: Abdulah Imamović, predsjednik UO JU i Mirsad Tursum, direktor JU. Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije i Zdravstveni savjet. U diskusiji je učestvovao MirsadTursum. Plan je usvojen sa 25 glasova.

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i Izvještaj o epidemijama u 2015. godini

Predlagač: UO JU „Dom zdravlja“ Kakanj. Obrađivač: UO JU „Dom zdravlja“ Kakanj.Izvjestitelj: Mirsad Tursum, direktor JU i Ibrahim Aličković, šef Higijensko-epidemiološke službe (HES).Stav i mišljenje: Zdravstveni savjet.Izvještaj je usvojen jednoglasno bez rasprave.

Prijedlog rješenja o razrješenju članova Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

U diskusiji je učestvovao Ivica Petrović.Prijedlog je usvojen sa 24 glasa za i 2 protiv.

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Obrađivač: Komisija za izbor i imenovanje: Elmedin Kukić – predsjednik, Ševala Demir, Mirha Kulović i Ernest Zakušek imenovani su u Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nekretnina sa 23 glasa.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite i stambenog zbrinjavanja u općini Kakanj 2016-2020

Obrađivač: Radna grupa za izradu LAP-a. Izvjestitelj: Mujo Fafulić, koordinator Radne grupe Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova.LAP je usvojen sa 25 glasova za bez rasprave.

Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa Izvještajm o finansijskom poslovanju za 2015.godinu

Predlagač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj. Obrađivač: UO JU „Gradska biblioteka“ Kakanj. Izvjestitelj: Senad Čišija, direktor JU i Nazif Hrustić, predsjednik UO JU. Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije. Izvještaj je usvojen sa 25 glasova za bez rasprave.

Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2015.godinu

Predlagač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj. Obrađivač: UO JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj. Izvjestitelj: Aldin Šljivo, direktor JU i Alma Trako, predsjednica UO JU. Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije. U diskusiji su učestvovali Rešad Merdić i Aldin Šljivo.Izvještaj je usvojen sa 24 glasa.

Izvještaj o raspodjeli sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije

Obrađivač: Komisija za raspodjelu sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata.Izvjestitelj: Nurudin Hrusto, predsjednik KomisijeStav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije. Izvještaj je usvojen sa 25 glasova bez rasprave.

Izvještaj o provedenom postupku javne prodaje garažnih prostorija sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju naknade članovima Komisije

Obrađivač:Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) radi prodaje garažnih prostora. Izvjestitelj: Muhamed Kapo, predsjednik Komisije. Izvještaj je usvojen sa 25 glasova bez rasprave.

Informacija o stanju sigurnosti na području općine Kakanj za 2015. godinu

Obrađivač: PS Kakanj. Izvjestitelj: Vahidin Topalović, komandir PS Kakanj. U diskusiji je učestvovao Elvedin Šehagić. Informacija je primljena k znanju sa 25 glasova.

Informacija o statusu zgrade koju koristi Općinski sud u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik. Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. Izvjestitelj: Nurčo Kurtović – pomoćnik općinskog načelnika. U diskusiji su učestvovali Slaven Katičić i Haris Veispahić. Na prijedlog kluba vijećnika SDA izjašnjavanje o ovoj Informaciji je odgođeno.

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u