KakanjLive | Utorak, 02.06.2020. godine

Izbori su u toku-izađite i birajte

02.06.2017. - Izbori za savjete mjesnih zajednica su u toku, pročitejte imena kandidata i izađite da birate

mzkakanj

Izbori savjeta mjesnih zajednica na području Općine Kakanj zakazani su za nedjelju 2. jula tekuće godine. Na listama u 36 mjesnih zajednica ukupno je 296 kandidata. Iznenađuje veoma mali broj žena-kandidatkinja, ukupno 11 od čega su čak tri u mjesnoj zajednici Doboj. Zanimljiva je obrazovna struktura kandidata. Primjetili smo da u više mjesnih zajednica ima kandidata sa visokom stručnom spremom, što je poseban kvalitet ovih izbora, jer to ranije nije bilo izraženo.

Najviše prijavljenih kandidata je u Mjesnoj zajednici Kakanj 1, ukupno 18, a nakon toga slijedi Mjesna zajednica Bičer sa 17 kandidata. U Mjesnoj zajednici Kakanj 2 na listi je 16 kandidata, a isti broj je i u Mjesnoj zajednici Doboj. Više od deset kandidata je i u mjesnim zajednicama Tršće (13) i Čatići (11). Po destet kandidata je u Dumancu i u Zgošći. Najmanje, po tri kandidata je u Papratnici i Starposlama. Podsjećamo da je postupak kandidiranja bio javan i da su građani ravnopravno učestvovali u tom procesu. Mogli su predlagati kandidate za savjete mjesnih zajednica, a korištena je i mogućnost da kandidat sam sebe predloži.

Broj članova u savjetima zavisi od broja stanovnika u mjesnoj zajednici, a izračunava se određenim koeficijentom. O tome će končnu odluku donijeti izborna komisija, a predsjednik Savjeta mjesne zajednice postaje kandidat koji na današnjim izborima  bude imao najviše glasova.

Za izbore u mjesnim zajednicama koristi se birački spisak Centralne izborne komisije BiH za Općinu Kakanj.

izborimz

Popis kandidata

MZ Bičer, prijavljeno 17 kandidata: Arnaut Ismet, Begić Faruk, Čišija Adnan, Čišija Mustafa, Delibašić Mukades, Haračić Šačir, Hasagić Asif, Hasagić Hasan, Hasagić Mirsad, Hasagić Nermin, Hasagić Salih, Hasagić Zahid, Kulović Almir, Ovčina Almir, Ramljak Robert, Šehić Eldin i Šehić Suvad.

MZ Bijele Vode, prijavljeno osam kandidata: Čizmić Nedžad, Čizmić Senad, Hardauš Mevludin, Kazazović Mirzet, Kristić Dragan, Šahinbegović Džemal, Šahinbegović Kenan i Trakić Almir.

MZ Bjelavići, prijavljeno šest kandidata: Čaluk Altijana, Čaluk Mustafa, Čaluk Sulejman, Husić Mujo, Kovačević Ivo i Obralija Mirheta.

MZ Brežani, prijavljeno sedam kandidata: Bečirović Halid, Gorak Mugdin, Kasim Ganić, Lopo Haris, Lopo Mirsad, Plasto Bakir i Velispahić Neđad.

MZ Brnjic, prijavljeno šest kandidata: Delić Ferid, Delić Ševal, Kusić Semir, Merdić Fuad, Merdić Jasmin i Tukulić Semir.

MZ Brnj, prijavljeno devet kandidata: Čajo Adil, Čajo Edin, Čatić Enijaz, Mašić Fehim, Mašić Misadet, Mašić Nedim, Talić Hamdo, Talić Namir i Tursum Edin.

MZ Bilješevo, prijavljeno osam kandidata: Gadžun Emsad, Gadžun Kadir, Gadžun Memsud, Gadžun Muhamed, Gadžun Muzafer, Hasanbegović Avdo, Smriko Salem i Vajzović Salih.

MZ Bukovlje, prijavljeno pet kandidata: Alagić Almir, Čobo Emir, Čobo Senad, Demir Almedina i Velić Nermin.

MZ Čatići, prijavljeno 11 kandidata: Delibašić Elmedin, Delibašić Elnes, Delibašić Kenan, Karahodžić Šukrija, Krivokapa Ferid, Krivokapa Samir, Murtić Mahir, Murtić Muamer, Palavra Husein, Sarač Kemal i Šljivić Stjepan.

MZ Donji Kakanj, prijavljeno devet kandidata: Alajbegović Davud, Alajbegović Elvedin, Alajbegović Raif, Čelebić Mevludin, Čizmić Idriz, Delibašić Bečir, Gađun Edib, Pipo Denis i Šljivo Samir.

MZ Dubovo Brdo, prijavljeno pet kandidata: Ajdinović Amir, Musić Avdo, Musić Refik, Škorić Asim i Škorić Nijaz.

MZ Dumanac, prijavljeno prijavljeno deset kandidata: Ajdinović Fakir, Brežak Neđad, Bureković Elvedin, Bureković Husein, Buza Elvis, Marušić Eldin, Puščul Mufid, Smaka Benijaz, Smaka Midhat i Škulj Arnel.

MZ Doboj, prijavljeno 16 kandidata: Goga Emina, Hadrović Alma, Hadžić Aida, Hadžić Edin, Imamović Abdulah, Imamović Agan, Jašarspahić Emir, Kadić Amar, Kasapović Zajko, Karaman Ermin, Kulović Ahmed, Kulović Bakir, Musić Derviš, Smolo Džemaludin, Šljivo Merjema i Trako Nedim.

MZ Haljinići, prijavljeno pet kandidata: Berbić Mustafa, Berbić Nedžmin, Jozić Mario, Mijačević Marjan i Terzić Ljubomir.

MZ Kakanj I, prijavljeno 18 kandidata: Bajrić Međid, Čehajić Sabit, Dautbašić Hariz, Delić Lejla, Delić Mufid, Gačić Amel, Hadži Sadeta, Jašarspahić Tarik, Kevilj Amir, Kovačević Nevzet, Kusić Fahrudin, Musić Selvir, Neimarlija Sabahudin, Sarajlić Ezhar, Sarajlić Nijaz, Topalović Fahrudin, Tukić Suad i Zekić Hajrudin.

MZ Kakanj II, prijavljeno 16 kandidata: Aliefendić Elvir, Bajtarević Mirsad, Beganović Samir, Čehajić Faruk, Čelebić Muamer, Hadžić Jasmina, Haračić Azrudin, Hodžić Armin, Husika Fehim, Husika Samir, Kićo Jasmin, Kubat Dženan, Kubat Fadil, Mijač Drago, Obralija Marina i Šišić Elvir.

MZ Krševac, prijavljeno šest kandidata: Čehajić Mensur, Derjahović Kimeta, Hasić Džafer, Polić Fehim, Spahić Ševal i Šahman Safet.

MZ Kraljeva Sutjeska, prijavljeno osam kandidata: Aždajić Ladislav, Kolaković Željko, Rodić Perica, Rodić Zoran, Rodić Marko, Stojčić Ilija, Šain Bernard i Šain-Pavlić Žarko.

MZ Mramor, prijavljeno osam kandidata: Delibašić Nusret, Husika Faruk, Husika Halid, Husika Husein, Husika Munir, Husika Samir, Šišić Elvedin i Šišić Ibro.

MZ Modrinje, prijavljeno sedam kandidata: Gadžun Amel, Šahinović Maid, Šahinović Nazif, Šahinović Raif, Šahinović Rašid, Šahinović Vernes i Tuka Samir.

MZ Nažbilj, prijavljeno pet kandidata: Kovačević Himzo, Marković Petar, Sarač Đemal, Topalović Arnel i Topalović Ejub.

MZ Pope, prijavljeno devet kandidata: Čović Goran, Đokić Edin, Husika Emir, Husika Haris, Karić Elmedin, Kozlo Emir, Kozlo Sakib, Kubura Nermin i Mušija Kenan.

MZ Podgora, prijavljeno pet kandidata: Bećak Zihnija, Duranović Merzudin, Ibranović Harum, Kadić Vehid i Selimović Ekrem.

MZ Papratnica, prijavljena tri kandidata: Ćosić Amar, Kahriman Mujo i Tulić Osman.

MZ Povezice, prijavljeno sedam kandidata: Buza Adnan, Kordić Ermin, Merdić Asim, Muratović Adnan, Omić Jasminko, Šemić Halim i Škulj Alem.

MZ Poljani, prijavljeno osam kandidata: Cvrljo Mustafa, Husić Ibro, Kadrić Aldin, Kadrić Almedin, Kadrić Samir, Marčić Pavle, Ravlija Marinko i Topalović Ćamil.

MZ Ričica, prijavljeno sedam kandidata: Karzić Osman, Kubura Vehid, Murtić Sedin, Neimarlija Emir, Neimarlija Fikret, Rojo Zehrudin i Trako Muris.

MZ Seoce, prijavljeno sedam kandidata: Begić Ibro, Begić Nail, Begić Suljo, Begić Šefik, Bjelopoljak Admir, Bjelopoljak Jasmin i Komšo Sandra.

MZ Slapnica, prijavljeno sedam kandidata: Begić Dženan, Goralija Haris, Hadžić Edhem, Hadžić Mukades, Osmanbašić Fahrudin, Softić Đevdet i Stjepić Pero.

MZ Starposle, prijavljena tri kandidata: Kobilica Tenzil, Kokić Nihad i Šahman Mensur.

MZ Tršće, prijavljeno 13 kandidata: Bliznović Esmir, Bliznović Nihad, Brkić Marinko, Čeliković Mujaga, Čeliković Refik, Čeliković Suad, Delić Abdulkadir, Delić Harun, Demir Adnan, Kubat Fehim, Mrkonjić Nermin, Subašić Mustafa i Velić Ibrahim.

MZ Termoelektrana, prijavljeno pet kandidata: Bašić Zihnija, Lević Elvir, Trako Mirza, Tukić Husein i Tukić Nihad.

MZ Varda, prijavljeno šest kandidata: Begić Jakub, Ganić Azir, Skeledžija Bahrudin, Škulj Adin, Škulj Samir, Vehabović Zemina.

MZ Vukanovići, prijavljeno četiri kandidata: Filipović Ivo, Filipović Vedrinko, Jaković Tihomir i Marijanović Vinko.

MZ Veliki Trnovc, prijavljeno četiri kandidata: Đino Amila, Mušija Medžid, Mušija Vahid i Šljivić Pavo.

MZ Zagrađe, prijavljeno osam kandidata: Amidžić Adis, Amidžić Vernes, Begić Adem, Begić Anis, Čizmić Almedin, Hadrović Mirnel, Karzić Amel i Sarač Fuad.

MZ Zgošća, prijavljeno deset kandidata: Alagić Eldar, Aliefendić Emir, Helja Atif, Kadrić Semir, Kubat Almir, Sarač Hasan, Veispahić Džemal, Veispahić Ermin, Veispahić Lamija i Veispahić Nedžad.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u