KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Do kraja sedmice prijave za sufinansiranje obuke

17.04.2017. - Javni poziv – “Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”, rok za prijave 21.april

zgrada_opcine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici registrovani na području općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj”.

Ovom vrstom podsticaja omogućit će se nezaposlenim osobama sa područja općine Kakanj sa završenom srednjom školom, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje najmanje tri mjeseca, da obave obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u trajanju od 6 (šest) mjeseci kod poslovnih subjekata koji iskažu potrebu za određenim zanimanjima.

Općina Kakanj mjesečno, po kandidatu, sufinansira bruto plaću u iznosu od 523,00 KM (obavezni doprinosi i neto plaća).

Poslovnom subjektu se po Programu može odobriti organizovanje pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje maksimalno do 5 kandidata u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Ukoliko se na javni poziv ne prijavi dovoljan broj poslovnih subjekata, prijavljenim subjektima se može odobriti i više od 5 kandidata za obuku.

Korisnik podsticajnih sredstava je obavezan po okončanju obuke zasnovati radni odnos sa kandidatima u trajanju od najmanje 3 (tri) mjeseca.

Zainteresovani poslovni subjekti uz prijavu (preuzmite prijavu klikom na:OBRAZAC ZA PRIJAVU) na Javni poziv obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. program obuke kandidata;
2.  rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. (Općinski sud u Zenici), odnosno rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti (Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj);
3.dokaz da fizička i pravna lica nemaju obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da su uredno izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave, uvjerenje Uprave sa indirekno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici);
4. broj tekućeg računa kod poslovne banke;
5. ovjerenu izjavu:
- da neće (ponovo) zaposliti osobu koju je otpustio u prethodna tri mjeseca;
- da neće otpustiti postojećeg radnika radi zapošljavanja osobe čija se priprema za rad sufinansira;
- da će zadržati postojeći broj radnika uvećan za broj kandidata koji su na obuci u narednih 9 mjeseci.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 21.04.2017. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu koji se može vidjeti klikom na PROGRAM ZA PODUZETNIŠTVO 2017

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive/PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u