KakanjLive | Ponedjeljak, 01.06.2020. godine

Aktivnosti na digitalizaciji

06.05.2016. - Nakon izrade saobraćajne karte gradske jezgre Kaknja nastavljene su aktivnosti na digitalizaciji i drugih oblasti koje su u nadležnosti Općine Kakanj

digitalizacija-tekst

Nakon izrade saobraćajne karte gradske jezgre Kaknja u digitalnoj formi, u Zavodu za planiranje i izgradnju koji je organizaciona jedinica unutar struktura Općine Kakanj, nastavljene su aktivnosti na digitalizaciji i drugih oblasti koje su u nadležnosti Općine Kakanj.

Nakon izrade saobraćajne karte gradske jezgre, izrađen je i digitalni katastar svih saobraćajnica na području Kaknja, ubilježeni svi putevi, saobraćajni znakovi, cestovni objekti – mostovi, propusti i sl, saobraćajna oprema – ograde na putevima i sl.

Izrađen je i digitalni katastar objekata koji postoje na području Kaknja sa podacima o vlasnicima, karakteru objekata, spratnosti i sl, a u ovu bazu podataka uskoro će biti uneseni i podaci o numeričkim oznakama svakog objekta. Preduslov za označavanje objekata brojem je definiranje početka i kraja ulica i tačno razgraničenje naseljenih mjesta, a te aktivnosti su u toku.

Formiranje ovih baza podataka će omogućiti općinskim službama da veoma brzo dođu do svih podataka koji su im potrebni u svakodnevnom radu, da u svakom momentu na jednostavan način imaju preglednost u oblasti za koju treba da brinu, a sve to omogućava da općinski službenici na jednostavan način analiziraju i blagovremeno uočavaju nedostake, te uvode poboljšanja, ali i da što bolje osmišljavaju i planiraju poboljšanja na dugoročnom planu (nova i praktičnija saobraćajna rješenja, novi putevi, novi režimi saobraćaja…).

Za izradu digitalnih katastara zaslužni su mladi visokoobrazovani kadrovi iz Kaknja koji su angažirani u okviru općinskog programa angažiranja radi obavljanja volonterskog rada kako bi se osobama sa visokom stručnom spremom omogućilo da steknu prvo radno iskustvo čime postaju konkurentniji na tržištu rada.

Mladi visokoobrazovani kadrovi iz Kaknja svoj dosadašnji vrijedan rad na digitalizaciji su predstavili načelniku Općine Kakanj Nerminu Mandri.

KakanjLive/PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u