KakanjLive | Petak, 22.03.2019. godine

Završena Deveta sjednica Općinskog vijeća

28.06.2017. - Umjesto predviđenih 11, Vijećnici su dopunili dnevni red i razmatrali 12 tački. Posebnu pažnju izazvao komentar općinske pravobraniteljice o zakonskoj nužnosti potpisivanja ugovora o koncesiji kako bi se usvojila odluka o utvrđivanju javnog interesa nad parcelama koje su potrebne za razvoj rudarskih radova u području Ribnice

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 21.06.2017. godine. U međuvremenu je pristigao i materijal prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu, Republika Turska te je predloženo da se isti uvrsti kao 9. tačka dnevnog reda. Sa ovom dopunom Vijeće će razmatrati 12 tačaka.

Utvrđen javni interes nad parcelama za izgradnju odlagališta Ribnica

Utvrđen je javni interes u svrhu izgradnje glavnog vanjskog odlagališta „Ribnica“na području općine Kakanj, kako bi se mogao provesti postupak potpune eksproprijacije na više desetina nekretnina, a u cilju nastavka razvoja rudarskih radova i odlaganja jalovine na već postojećem odlagalištu „Ribnica“.

Komentar je dala Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica, koja je rekla da nisu ispunjeni zakonski uvjeti, potpisan ugovor o koncesiji, kako bi se svrha utvrđivanja javnog interesa, ovako formulirana, opravdala. Također, komentar na situaciju u kojoj se nalazi trenutno Općina Kakanj i RMU Kakanj dao je i, općinski načelnik, Nermin Mandra. Uslijedila je petominutna pauza, nakon koje je pomoćnik općinskog načelnika Nurčo Kurtović, pročitao dopunu prijedloga za utvrđivanje javnog interesa prema kojoj se obavezuje ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj da prije početka izvođenja radova na nekretninama zaključi ugovor o koncesiji.

Uvođenje dimnjačarske djelatnosti

Prema podacima Vatrogasne jedinice, na području općine Kakanj se od ukupnog broja požara na objektima stanovanja oko 40 posto odnosi na dimnjake kao uzročnike izbijanja požara. Požari nanose veliku štetu domaćinstvima pa i društvu u cjelini. Neispravne peći i dimnjaci danas svakodnevno proizvode ogromne količine otrovnih materija koje utiču na zdravlje građana. Danas, na podruĉju općine građani nemaju koga zvati da im očisti dimnjak. Jedan broj građana sam sebi čisti dimnjake na veoma nestručan način. Sve su ovo bili dovoljni razlozi da se pripremi i danas razmatra Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti. Vijeće je sa 25 glasova za usvojilo zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke sa rokom za javnu raspravu od 15 dana kako bi se prijedlog mogao usvojiti već na julskoj sjednici.

Izmjene Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline

Vijećnici su sa 21 glasom uz tri suzdržana prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu, tako što je planirani iznos od 50 hiljada KM za energetsku efikasnost Mjesnog doma u Haljinićima umanjen za 15 hiljada KM, koji je preusmjeren za Povećanje energetske efikasnosti na objektu Mjesnog doma u Bjelavićima.
U 2016. godini realizovana je prva faza projekta „Povećanje energetske efikasnosti Mjesnog doma u Bjelavićima“ u kojoj su utrošena sredstva u iznosu od 12.564,11 KM za ugradnju termoizolacione fasade na vanjske zidove objekta. Zbog iskazane potrebe za završetkom II faze projekta odnosno stavljanja objekta u funkciju predložena je ova izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava.

Dopuna Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Kakanj

U Odluci o pogodnostima za investiranje na području Općine Kakanj u članu 3. dodaje se novi stav 2. Kojim se kaže da Investitori koji su sagradili objekat bez odobrenja za građenje, te naknadno pribavili rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine po kantonalnom Zakonu o građenju ne stiču pogodnosti za investiranje propisane Odlukom o pogodnostima za investiranje na podruĉju Općine Kakanj. Dopuna je usvbojenba sa 24 glasa bez glasova protiv i suzdržan.

Dopuna Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

Usvojenom odlukom o dopuni